มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัดในโครงการ Huawei Authorized Information and 

Network Academy (HAINA)
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรที่ให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ตามหัวข้อเทคโนโลยีที่รับรองในประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางของหัวเว่ย
HCNA (Huawei CertifiedNetwork 

Associate) ทางด้าน Routing and Switching
Technology ซึ่งครอบคุลมความรู้พื้นฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย

ตลอดจนการติดตั้งและการทดสอบการทำงานของระบบอุปกรณ์ Router และ Switchของหัวเว่ยภายใต้ความร่วมมือ

ดังกล่าว บริษัทหัวเว่ยได้มอบอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
และร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์
จัดสร้างห้องปฏิบัติการใหม่ ในโครงการ HAINAเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากอุปกรณ์

ที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมไอซีที
อีกทั้งได้จัดให้มีอาจารย์ประจำของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านการทดสอบทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
จนได้ประกาศนียบัตรการรับรองเป็น Huawei Certified 

Academy Instructor
เพื่อจะทำหน้าที่ฝึกอบรมแก่นักศึกษา ด้วยคู่มือตามมาตรฐานของ HAINAให้นักศึกษาที่ได้ผ่านการฝึกอบรม
นี้มีความรู้ในเชิงปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดความรู้ที่ก้าวหน้าอย่าง

มากทางด้านไอซีทีได้ดียิ่งขึ้น