สรุปการนำเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 7 (SER2018)
24 มีนาคม 2561 อาคารศรีวิศววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้าและเมคคาทรอนิกส์
ผลงาน : การพัฒนากล้องรู้จำภาพสำหรับบริหารระบบก๊าซทางการแพทย์ในโรงพยาบาลโดยใช้ Raspberry PI
นักศึกษา : ณัฐดนัย เกตุแก้ว
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ผลงาน : การประยุกต์ระบบรู้จำเสียงพูดเพื่อการใช้งานปฏิบัติการฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
นักศึกษา : พัชรี เจริญมี
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอภาคโปสเตอร์
ผลงาน : การประยุกต์ใช้บูรณาการ IoT เป็นระบบแจ้งเตือนทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลอัจฉริยะ
นักศึกษา : รัตนา ไชยชนะ, พิชชากร ทิพย์พันธ์ และ ชานนท์ ตรีผอง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มสหกิจศึกษา
ผลงาน : อัลกอริทึมการเชื่อมต่อภาพถ่ายทางรังสีเพื่อการวินิจฉัยกระดูกรยางค์ส่วนล่าง
โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
นักศึกษา : ถิรวุฒิ โรจนอัมพวัน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอภาคโปสเตอร์
ผลงาน : การออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยการประมวลผลภาพ
นักศึกษา : อับดุรเราะห์มาน กรีมี และ ฮัสซัน สายวารี