1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

หลักสูตรปรับปรุงปี2554                   หลักสูตร แผนการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุงปี2559 (ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย)  หลักสูตร   แผนการศึกษา

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

หลักสูตรปรับปรุงปี2554                  หลักสูตร     แผนการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุงปี2559 (ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย)  หลักสูตร  แผนการศึกษา

3.หลักสูตรร่วมกับ Universiti Putra Malaysia ระดับปริญญาเอก

เงื่อนไขและข้อตกลง   แผนการศึกษา