IMAGE โครงการสร้างความร่วมมืองานวิจัยทางด้าน Deep Learning
เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา... Read More...
IMAGE โครงการ UPM-PSU Mobility Program
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัด“โครงการ UPM-PSU Mobility Program”... Read More...
IMAGE กิจกรรมมนุษย์ไฟฟ้าสัมพันธ์ และ Big Cleaning Day
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา... Read More...
IMAGE นิทรรศการแสดงผลงานโครงงานนักศึกษาและผูกข้อมือ
      เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา... Read More...
IMAGE สอบโครงงานแบบนิทรรศการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561... Read More...