คณาจารย์

ผศ.ดร. กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์
ห้องพัก : EE216/1 โทร. 7263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Kusumal/Kusumal.html
ดร. กิตติคุณ ทองพูล
ห้องพัก : EE217 โทร. 7246
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://electric2.ee.psu.ac.th/~kittikhun/
ดร.เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากุล
ห้องพัก : EE226 โทร. 7233
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Kiattisak/Kiattisak.html
อ.เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย
ห้องพัก : EE108 โทร. -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์
ห้องพัก : EE204 โทร. 7237
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Kanadit/kanadit.html
อ. จินดาภรณ์ เยาถัก(ลาศึกษาต่อ)
ห้องพัก : - โทร. *
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ชลากร ครุพงศ์สิริ
ห้องพัก : EE102 โทร. 7241
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://www3.eng.psu.ac.th/~kchalakorn/
รศ.ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
ห้องพัก : EE218 โทร. 7257
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://electric2.ee.psu.ac.th/~nattha/

ผศ.ดร. ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ
ห้องพัก : EE216/3 โทร.7244
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Dujdow/Dujdow.html
ดร.พลสิทธิ์ ศานติประพันธ์
ห้องพัก : EE102 โทร. 7245
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page :
รศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
ห้องพัก: EE213/1 โทร. 7243
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Homepage : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Pornchai/Pornchai.html
ดร. ไพโรจน์ วุ่นชุม
ห้องพัก: EE219 โทร. 7254
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page :http://www.ee.psu.ac.th/~phairote/
อ. ภาคภูมิ หอยิ่งเจริญ
ห้องพัก: EE225 โทร. 7252
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Homepage : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/pakpoom/pakpoom.html
รศ.ดร. ภาณุมาส คำสัตย์
ห้องพัก : EE110 โทร. 7262
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://electric2.ee.psu.ac.th/~ton/
ดร.มงคล แซ่เจีย
ห้องพัก : EE207 โทร. 7258
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Mongkol/Mongkol.html
ดร. มณเทพ เกียรติวีระสกุล
ห้องพัก : EE230 โทร. 7247
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Montep/Montep.html
รศ.ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
ห้องพัก : EE205 โทร. 7250
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : -
ดร. รักกฤตว์ ดวงสร้อยทอง
ห้องพัก: EE220 โทร. 7242
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page: http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/rakkrit/rakkrit.html
ดร. วฤทธิ์ วิชกูล
ห้องพัก : EE223 โทร. 7238
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page :
รศ.ดร. วิกลม ธีรภาพขจรเดช
ห้องพัก : EE215/1 โทร. 7281
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Wiklom/Wiklom.html

ผศ.สมพัฒน์ รุ่งตะวันเรืองศรี
ห้องพัก : EE205 โทร. 7249
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Sompat/Sompat.html
ผศ.สุนทร ปิยรัตนวงศ์
ห้องพัก : EE114 โทร. 7255
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Soontorn/Soontorn.html
ผศ. สาวิตร์ ตัณฑนุช
ห้องพัก: EE233 โทร. 7253
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/sawit/sawit.html
ผศ. สุระพล เธียรมนตรี
ห้องพัก : EE216/2 โทร. 7256
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/Surapol/Surapol.html
ผศ. อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์
ห้องพัก : EE216/4 โทร. 7280
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page : http://dmhost5.psu.ac.th/~train32/staff/anuwat/Anuwat.html


เจ้าหน้าที่

นางสาวกนกอร โทบุรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ห้องพัก : สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทร. 7046
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวจินตนา ชูศรีดำ
ตำแหน่ง:นักวิชาการอุดมศึกษา
ห้องพัก: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทร. 7272
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวจุฑามาศ จันทบุรี
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ โทร. 7269
ห้องพัก: ห้องสมุดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวชุติมณฑ์ ชิณวงศ์
ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ โทร. 7264
ห้องพัก: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางอาภาพรรณ อิทธิพลานุคุปต์
ตำแหน่ง: เลขานุการภาควิชา ฯ โทร. 7045
ห้องพัก: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายไพโรจน์ แสงทอง
ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
ห้องพัก : EE224 โทร. 7268
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายเจษฎา บิลหยา
ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
ห้องพัก : EE214 โทร. 7260
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายประณีต รอดแสง
ตำแหน่ง : วิศวกร
ห้องพัก : EE234 โทร. 7267
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายปิยะวัฒน์ ชาติวัฒนา
ตำแหน่ง : วิศวกร
ห้องพัก : EE117 โทร. 7240
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายดำรงค์ศักดิ์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : วิศวกร
ห้องพัก : EE117 โทร. 7240
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวันชัย แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ห้องพัก : EE202 โทร. 7259
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.