ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัด“โครงการ UPM-PSU Mobility Program” ในวันวันที่ 2 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2561

ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สืบเนื่องจาก ภาควิชาฯ ได้สร้างความร่วมมือ (MOA) กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาบุคลากร คณาจารย์

จากทั้งสองภาควิชาฯ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม การเรียนการสอน การวิจัยร่วมกัน และการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ

และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในวันแรกของกิจกรรม UPM-PSU Mobility Program