ในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำลังเข้าสู่การครบรอบ 50 ปี ในปี 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีแผนการดำเนินการโครงการ
“ครบรอบ 50 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง การทำกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า
และการหารายได้สนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ชุมชน นักศึกษา และบุคลากรในทุกหน่วยงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเป้าหมายของการหารายได้ คือ เพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ “อาคารสตางค์ มงคลสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพิ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์
ศิลปะสถาปัตยกรรม ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2559 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ปัจจุบันพบว่าหลังคาอาคารมีสภาพรั่วซึม
และคอนกรีตหลุดร่อนในบางจุด จึงทำให้ต้องจัดหางบประมาณเพื่อมาซ่อมแซมและบูรณะอาคาร
    และในนวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดหอวิทยุ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี  ในโอกาสนี้มีสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยศิษย์เก่าของคณะฯ คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม
ในพิธีด้วยทั้งนี้ภายในงานยังประกอบไปด้วยนิทรรศการประวัติคณะวิศวกรรรมศาสตร์ภาพเก่าและเรื่องเล่าวันวาน