เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัด “โครงการสร้างความร่วมมืองานวิจัยทางด้าน Deep Learning”
เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยร่วมกัน โดยมี Prof. Kiyota Hashimoto อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Deep Learningมาบรรยายพิเศษและหาแนวทางในการทำงานวิจัยร่วมกัน ในวันวันที่ 15-16 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า