ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัด“โครงการ UPM-PSU Mobility Program” ในวันวันที่ 2 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2561

ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สืบเนื่องจาก ภาควิชาฯ ได้สร้างความร่วมมือ (MOA) กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาบุคลากร คณาจารย์

จากทั้งสองภาควิชาฯ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม การเรียนการสอน การวิจัยร่วมกัน และการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ

และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในวันแรกของกิจกรรม UPM-PSU Mobility Program

   
ในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำลังเข้าสู่การครบรอบ 50 ปี ในปี 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีแผนการดำเนินการโครงการ
“ครบรอบ 50 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง การทำกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า
และการหารายได้สนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ชุมชน นักศึกษา และบุคลากรในทุกหน่วยงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเป้าหมายของการหารายได้ คือ เพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ “อาคารสตางค์ มงคลสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพิ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์
ศิลปะสถาปัตยกรรม ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2559 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ปัจจุบันพบว่าหลังคาอาคารมีสภาพรั่วซึม
และคอนกรีตหลุดร่อนในบางจุด จึงทำให้ต้องจัดหางบประมาณเพื่อมาซ่อมแซมและบูรณะอาคาร
    และในนวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดหอวิทยุ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี  ในโอกาสนี้มีสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยศิษย์เก่าของคณะฯ คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม
ในพิธีด้วยทั้งนี้ภายในงานยังประกอบไปด้วยนิทรรศการประวัติคณะวิศวกรรรมศาสตร์ภาพเก่าและเรื่องเล่าวันวาน
เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัด “โครงการสร้างความร่วมมืองานวิจัยทางด้าน Deep Learning”
เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยร่วมกัน โดยมี Prof. Kiyota Hashimoto อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Deep Learningมาบรรยายพิเศษและหาแนวทางในการทำงานวิจัยร่วมกัน ในวันวันที่ 15-16 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า